Navigation

مسابقه پیش بینی جام جهانی ایرانیان رهجو گستر

شما در این بخش میتوانید با شرکت در پیش بینی مسابقات جوایزه ویژه ای از گروه بازرگانی ایرانیان ره جو گستــــر دریافت کنید. برای شرکت در مسابقه چند راه وجود دارد:

1- دریافت فرم مسابقه از سایت یا از  فروشگاه های ایران گیت در استان تهران و کلیه شهرستان ها(ارسال فرم پرشده به سایت یا به فروشگاه های ایران گیت)

2- شرکت در مسابقه پیامکی پیش بینی جام جهانی با کلیک بر روی متن

Top of Page